dr Marcin Marcinko, Adiunkt

Zainteresowania badawcze

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ; koordynator Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ; przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK oraz zastępca przewodniczącego Zespołu do spraw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK; członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association ) – Grupa Polska oraz International Association of Professionals in Humanitarian Assistance and Protection; zdobywca Nagrody im. Stanisława Kutrzeby w dziedzinie ochrony praw człowieka w Europie, stypendysta Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (lata 2005-2006); uczestnik programu badawczego Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (tematyka programu – Terrorism and International Law); współpracownik Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie, Centre for European Studies UJ, a także Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Akademii Obrony Narodowej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie; wykładowca Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach; odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju" Ministra Obrony Narodowej, wyróżniony Odznaką Honorową PCK IV Stopnia; autor szeregu publikacji poświęconych zagadnieniom walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym (temat rozprawy doktorskiej – „Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec zjawiska współczesnego terroryzmu międzynarodowego") oraz kwestiom związanym z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Prowadzi wykład z przedmiotu „Międzynarodowe prawo humanitarne", seminarium magisterskie z przedmiotu „Prawo międzynarodowe publiczne" i ćwiczenia z przedmiotu „Prawo międzynarodowe publiczne".

W 2006 roku obronił pracę doktorską pod tytułem „Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec zjawiska współczesnego terroryzmu międzynarodowego". Jest stypendystą Instytutu Maxa Plancka Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych jest międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych oraz prawne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności zapobieganie i zwalczanie terroryzmu międzynarodowego. Od 2007 roku pełni funkcję koordynatora Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ, od 2012 roku sprawuje funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym PCK.

Kontakt

martigen@tlen.pl

12 663 12 13 podczas dyżuru

Publikacje naukowe

Monografie i opracowania zbiorowe:

ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego, Wydawnictwo Instytutu Studiów Strategicznych, Kraków 2008.

Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2008.

Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasza propozycja / New Strategic Concept of the Atlantic Alliance. A proposal (współautor), Instytut Stosunków Międzynarodowych UW-Instytut Studiów Strategicznych, Warszawa-Kraków 2010.

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Materiał szkoleniowy dla szeregowych (współautor), Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013.

Podręczniki akademickie:

Organizacje międzynarodowe (współautor z B. Kuźniak), wydanie 3, seria „Skrypty Becka", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (współautor z P. Łubińskim), Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków 2009.

Organizacje międzynarodowe (współautor z B. Kuźniak), wydanie 4, seria „Skrypty Becka", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Definitions of Terrorism in International Law, „Miscellanea Iuris Gentium", vol. V-VI, 2002-2003.

Problem bezpieczeństwa na Zakaukaziu w świetle polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, „Zeszyty Instytutu Studiów Strategicznych", nr 48, 2002 („Polityka zagraniczna Rosji").

Przestępstwa o charakterze terrorystycznym w świetle prawa międzynarodowego a prawo polskie, „Zeszyty Instytutu Studiów Strategicznych", nr 49, 2002 („Polska wobec terroryzmu").

Kwestia terroryzmu w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim a prawo międzynarodowe, „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego", vol. II, 2004.

Współczesne oblicza międzynarodowego terroryzmu, „Pro Memoria – Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau", Nr 22, styczeń 2005 (wersja polska).

The Contemporary Face of International Terrorism, "Pro Memoria – The Auschwitz-Birkenau State Museum Information Bulletin", No. 22, January 2005 (English version).

Finansowanie terroryzmu – źródła, sposoby, zwalczanie, „Pro Memoria – Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau", Nr 23, czerwiec 2005 (wersja polska).

Financing Terrorism – Sources, Methods, Countermeasures, "Pro Memoria – The Auschwitz-Birkenau State Museum Information Bulletin", No. 23, June 2005 (English version).

Konwencje antyterrorystyczne o charakterze regionalnym, „Forum Europejskie", nr 12, jesień 2006.

Terroryzm nuklearny, „Pro Memoria – Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau", Nr 26, styczeń 2007 (wersja polska).

Nuclear Terrorism, "Pro Memoria – The Auschwitz-Birkenau State Museum Information Bulletin", No. 26, January 2007 (English version).

Konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęcone walce z terroryzmem nuklearnym – analiza prawnomiędzynarodowa, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations", nr 3-4 (t. 36), 2007.

Some Legal Remarks on So-Called Unlawful Combatants, „Miscellanea Iuris Gentium", vol. X-XI, 2007-2008.

„Nielegalni kombatanci" z punktu widzenia międzynarodowego prawa humanitarnego, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego", nr 2 (16), rok VII, 2008.

Wyprzedzające a prewencyjne użycie siły, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne" (rocznik Akademii Marynarki Wojennej), t. I, 2010.

Bojownicy o wolność czy terroryści? Członkowie ruchów narodowowyzwoleńczych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego", nr 1, 2010.

Projekt SIrUS i zakaz stosowania broni powodującej nadmierne obrażenia lub zbędne cierpienia [w:] „Prawne ograniczenia środków walki. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki" (red. B. Janusz-Pawletta), „Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej", nr 3 (63), 2010.

Agresja czy samoobrona? Prawo Gruzji do użycia siły w sierpniu 2008 roku, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne" (rocznik Akademii Marynarki Wojennej), t. II, 2011.

Kwestia stosowania prawa okupacji wojennej w operacjach ONZ, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego", nr 2, 2011.

Zasady podejmowania działań przy użyciu siły wobec statków powietrznych na przykładzie incydentu z USS „Vincennes", „Międzynarodowe Prawo Humanitarne" (rocznik Akademii Marynarki Wojennej), t. III, 2012.

Prawo do użycia siły w doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej z 2010 roku, „Kwartalnik Bellona", rocznik XCIV (VI), nr 4, 2012.

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych:

„Status terrorysty" w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego [w:] „Walka z terroryzmem
w świetle prawa międzynarodowego" (red. K. Lankosz, M. Chorośnicki, P. Czubik), Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2004.

Prawnomiędzynarodowy model zwalczania terroryzmu a prawa człowieka [w:] „W obronie praw człowieka" (red. S. Kurek), Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2004.

Terroryzm w międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych [w:] „Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego" (red. M. Lubiszewski, T. Jasudowicz, R. Fordoński), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.

Metody i środki walki w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego [w:] „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych" (red. K. Lankosz), Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin 2006.

Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne [w:] „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych" (red. K. Lankosz), Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin 2006.

Konwencja o zakazie broni chemicznej jako instrument prawny w walce z terroryzmem międzynarodowym [w:] „Współczesny wymiar terroryzmu. Przeciwdziałanie zjawisku" (red. J. Gryz, R. Kwećka), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2007.

Wyzwoleńcza Armia Kosowa: analiza struktury i ocena działalności [w:] „Bałkany u progu zjednoczonej Europy" (red. P. Czubik), Instytut Europeistyki UJ, Kraków 2008.

Terrorists in Armed Conflicts: The Question of Combatancy [w:] "Terrorisme et droit international/Terrorism and International Law" (ed. by Michael J. Glennon, Serge Sur), Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2008.

„Nielegalny kombatant" – problem z definicją [w:] „Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wyzwania XXI wieku" (red. D.R. Bugajski), Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2008.

Konwencje Genewskie a akty terroryzmu wojennego [w:] „Konwencje genewskie 60 lat później. Nowe wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych" (red. B. Janusz-Pawletta), Wydawnictwo AON, Warszawa 2010.

Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego [w:] „Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego" (red. M. Marcinko), Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Kraków 2011-2012.

Problematyka stosowania międzynarodowego prawa humanitarnego w operacjach prowadzonych na podstawie mandatu ONZ [w:] „Bezpieczeństwo w dobie globalizacji. Prawo i praktyka" (red. M. Kun-Buczko, M. Przybysz), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Białystok 2011.

Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu jako instrument prawny służący zapobieganiu przestępstwom terrorystycznym [w:] „Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego" (red. K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut, E. Mikos-Skuza), Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2013.  

Redakcje naukowe:

Changes of International and European Law as Result of Combating International Terrorism (red.
K. Lankosz, M. Marcinko), Wydawnictwo Instytut Multimedialny, Kraków 2006.

Międzynarodowe konwencje antyterrorystyczne. Wybór tekstów (red. K. Lankosz, M. Marcinko), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2007.

Osiągnięcia i wyzwania międzynarodowego prawa humanitarnego, Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Kraków 2011-2012.

Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka, Kraków 2012 (publikacja elektroniczna).

Sprawozdania:

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu", Bielsko-Biała, 18-19 czerwca 2004 r., „Palestra", nr 11-12, 2004.

International Humanitarian Law Course for Military Personnel of the 2nd Mechanized Corps in Kraków (współautor z P. Łubińskim), „Miscellanea Iuris Gentium", vol. X-XI, 2007-2008.

Publikacje popularnonaukowe:

Nowa hierarchia wartości? – głos w ankiecie Europa w nowym rozdaniu, „Znak", maj (5) 2008 („Kazus bałkański. Europa między suwerennością a samostanowieniem").

Wojna z lat 1991-1995 i jej skutki (głos w dyskusji) [w:] „Bałkany 15 lat po wojnie" (red. M. Skóra, Z. Skupień, M. Sowiński), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.